(10) Memnu Hakların İadesini alan kişi Avukat Olabilir mi?

Danıştay 8.Daire, Esas: 2006/ 4018, Karar: 2007 / 16, Karar Tarihi: 15.01.2007

ÖZET: Cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak ve suçlarından müebbeten ağır hapis cezasına mahkum olup, şartla salıverilen ve Ağır Ceza Mahkemesinin kararıyla memnu hakları iade edilen davacının, memnu haklarının iadesi ile Avukatlık Yasasının 5/a maddesine göre ehliyetsizliği ortadan kalkmış ise de, aynı Yasanın 5/c maddesine göre ehliyetsizliği devam ettiğinden verilen kararda hukuka aykırılık görülmemiştir.

İstemin Özeti: Davacının avukatlık stajı yapma ve staj listesine yazılma talebini reddeden Konya Barosu Yönetim Kurulunun 9.4.2004 gün ve 211 sayılı kararına itirazen yapılan başvurunun reddine ilişkin Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu’nun 1.5.2004 gün ve E.2004/201, K.3484/6 sayılı kararını onayan Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü’nün 25.06.2004 gün ve 13235 sayılı işleminin iptali istemiyle açılan davada; cürüm işlemek için teşekkül oluşturmak ve adam öldürme suçlarından müebbeten ağır hapis cezasına mahkum olup, 25.12.1987 tarihinden itibaren şartla salıverilen ve 04.03.2004 tarihindeki müracaatı üzerine Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 02.07.2004 tarihli kararıyla memnu hakları iade edilen davacının, memnu haklarının iadesi ile Avukatlık Yasasının 5/a maddesine göre ehliyetsizliği ortadan kalkmış ise de, aynı Yasanın 5/c maddesine göre ehliyetsizliği devam ettiğinden verilen kararda hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle davayı reddeden Ankara 8. İdare Mahkemesinin 22.12.2005 gün ve E:2004/3231, K:2005/1893 sayılı kararının; hukuka aykırı olduğu öne sürülerek 2577 sayılı Yasanın 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir.

Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi Serpil KOÇYİĞİT ERDOĞAN’ın Düşüncesi: İstemin reddi gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı Hüseyin YILDIZ’ın Düşüncesi: İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenip bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 49. maddesinin 1. fıkrasında yazılı nedenlerin bulunmasına bağlıdır.

İdare Mahkemesince verilen kararın dayandığı gerekçe usul ve yasaya uygun olup, bozulmasını gerektiren bir neden bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına ve yargılama giderlerinin temyiz isteminde bulunan üzerinde bırakılmasına 15.01.2007 gününde oybirliği ile karar verildi. 

İdare Davası Avukatları : Av. Arb. Muhammet Polat İÇTEN & Av. Rozerin ARSLAN

DİYARBAKIR