(13) Vergi Dairesinin İlan Yoluyla Tebliği

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu
Esas: 2019/ 1338
Karar: 2020 / 6
Karar Tarihi: 29.01.2020

Dava konusu istem: Davacının banka hesabına haciz konulması üzerine idareden temin edilen mükellef borç listesinde gösterilen … TL tutarındaki borç ile bu borcun tahsili amacıyla düzenlenen ödeme emirlerinin iptali istemiyle dava açılmıştır.

15/07/2013 tarihli borç döküm tablosunda gözüken … TL tutarındaki borç ile bu borcun tahsili amacıyla düzenlenen ödeme emirlerine karşı dava açıldığını kabul eden … Vergi Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararı:

Davacı adına, 01/05/1998-24/07/2000 tarihleri arasında fason ütü paket ambalaj faaliyeti nedeniyle yapıldığı ileri sürülen cezalı tarhiyatların ilanen tebliğ edildiği, kesinleşen ve vadesinde ödenmeyen borç için ödeme emirlerinin düzenlendiği, düzenlenen ödeme emirlerinin de davacının adresinde bulunamaması üzerine ilanen tebliğ edildiği, ödeme emri tebliğinden sonra tahsilatın yapılmaması üzerine davacının banka hesabına haciz konulduğu, uygulanan haciz işlemiyle öğrenilen borç ve ödeme emirlerine karşı bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmıştır.

İlan yoluyla tebliğ yükümlü adresinin bilinmemesi halinde başvurulacak bir tebliğ şekli olduğuna göre adreste bulunulamadığı usulüne uygun şekilde saptanmadıkça bu yolla yapılacak tebliğin hüküm ifade etmeyeceği açıktır.

Ara kararıyla dava konusu borçların nasıl kesinleştiği sorulmasına ve davacı adına düzenlenen ödeme emirlerinin tebliğine ilişkin alındıların istenilmesine rağmen, davalı idarece tarhiyatlara ilişkin tebliğ alındılarının gönderilemediği, düzenlenen ödeme emirlerine ilişkin tebliğ zarfının da Vergi Usul Kanunu’nun 102. maddesinde öngörülen kişiler nezdinde tespit edildiğine ilişkin herhangi bir tutanağın ibraz edilemediği görüldüğünden, davalı idarece yapılan süre itirazı yerinde görülmemiş, ödeme emirlerinin haciz işleminin öğrenildiği tarih itibarıyla davacının ıttılaına girdiği kabul edilmiştir.

Bu durumda, davacı tarafından haciz işlemiyle haberdar olunan borçların kesinleşmesine ilişkin belgelerin sunulamaması nedeniyle, ortada kesinleşmiş bir kamu alacağının varlığından söz etmek mümkün olmadığından davacı adına tahakkuk ettirilen borçlarda ve bu borçların tahsili için düzenlenen ödeme emirlerinde hukuka uygunluk görülmemiştir.

Mahkeme bu gerekçeyle borç döküm listesinde gözüken tahakkukların ve bunların tahsili amacıyla düzenlenen ödeme emirlerinin iptaline karar vermiştir.

Davalı idarenin temyiz istemini inceleyen Danıştay Dördüncü Dairesinin, 12/06/2017 tarih ve E:2014/4347, K:2017/5093 sayılı kararı:

Olayda, dava konusu yapılan vergi borcunun, İnternet Vergi Dairesi sisteminden 15/07/2013 tarihinde borç bilgilendirme ekranı ile öğrenildiği ve borç bilgilendirme listesindeki borca istinaden tahakkuk işlemlerinin ve ödeme emirlerinin dava konusu edildiği görülmektedir.

Mükelleflerin vergi idaresine olan borçlarını gösterir, bilgilendirici mahiyette olan, borç bilgilendirme ekranından öğrenilen borç listeleri, idari davaya konu olabilecek kesin ve icrai nitelikte işlem olmadıklarından borç bilgilendirme ekranı ile öğrenilen gelir vergisi, gelir (stopaj) vergisi, katma değer vergisi, fon payı ve cezaların kaldırılması istemiyle açılan davanın 2577 sayılı Kanun’un 15. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi uyarınca incelenmesine olanak bulunmamaktadır.

Daire bu gerekçeyle kararı bozmuş; davacının karar düzeltme istemini ise reddetmiştir.

… Vergi Mahkemesinin, … tarih ve E:…, K:… sayılı ısrar kararı:

Davacının banka hesabına konulan hacizle haberdar olduğu borç listesinde yer alan ve ilanen tebliğ edilerek tahakkuk aşamasına gelen vergi ve cezalar ile bunların tahsili amacıyla düzenlenen ödeme emirlerinin iptali istemiyle dava açılmıştır. Dava dilekçesinde borç listesinin iptali istenilmemiştir. Dava konusu edilen vergi ve cezalara ilişkin ihbarnameler ile bunların tahsili için düzenlenen ödeme emirlerinin tarih ve sayılarının öğrenilememesi nedeniyle dilekçede bu bilgilere yer verilmemiştir. Davacının menfaatini etkileyen dava konusu vergi ve cezalar ile bunlara ilişkin olarak düzenlenen ödeme emirlerinin Vergi Usul Kanunu’nun 378. maddesinde sayılan davaya konu edilebilecek kesin ve icrai işlemler arasında yer aldığı görüldüğünden davanın esası incelenmiştir.

Vergi Mahkemesi ilk kararında yer alan hukuksal nedenler ve gerekçeye ek olarak bu gerekçe ile ısrar etmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Dava konusu işlemin kesin ve yürütülebilir nitelikte bir işlem olmadığı belirtilerek kararın bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Cevap verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ …’İN DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin ısrar hükmü yönünden reddi ile işin esası yönünden temyiz incelemesi yapılmak üzere dosyanın Danıştay Dördüncü Dairesine gönderilmesi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunca, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :

Temyize konu mahkeme kararının ısrar hükmü aynı hukuksal nedenler ve gerekçe ile Kurulumuzca da uygun bulunmuş olup temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar, kararın değinilen hüküm fıkrasının bozulmasını gerektirecek durumda görülmemiştir.

Vergi mahkemesi kararı, mükellef borç listesinin, idari davaya konu olabilecek kesin ve icrai nitelikte bir işlem olmaması nedeniyle davanın incelenmeksizin reddi gerektiği gerekçesiyle bozulduğundan, uyuşmazlığın esasına ilişkin temyiz incelemesi yapılmamış olup, bu incelemenin Kurulumuzca değil, ilk derece yargı yerince verilen kararları temyizen incelemekle görevli vergi dava dairesince yapılması gerekmektedir.

KARAR SONUCU :

Açıklanan nedenlerle;

1- Davalının temyiz isteminin ısrar hükmü yönünden REDDİNE,

2- … Vergi Mahkemesinin, … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının, dava konusu işlemlerin iptaline ilişkin hüküm fıkrası temyizen incelenmek üzere dosyanın Danıştay Dördüncü Dairesine GÖNDERİLMESİNE,

2577 sayılı Kanunun (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren on beş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 29/01/2020 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

Vergi Davası Avukatları : Av. Arb. Muhammet Polat İÇTEN & Av. Rozerin ARSLAN

DİYARBAKIR