(28) Delil tespiti – yargılama gideri – dava değeri

Yargıtay

4. Hukuk Dairesi

2018/3500 Esas

2018/5636 Karar

Davacılar …’ya velayeten kendi adlarına asaleten … ve … vekili Avukat … tarafından, davalılar … ve diğerleri aleyhine 25/04/2014 gününde verilen dilekçe ile haksız fiil nedeniyle maddi ve manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 19/01/2016 günlü kararın Yargıtayca incelenmesi davacılar vekili ile davalılardan … ve … vekilleri tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçelerinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.         

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine, özellikle “Davacılardan … ve …’nın yangın esnasında evde bulunmalarından dolayı yaşadıkları korku nedeniyle yararlarına manevi tazminata hükmedilmiş olmasının sonuç olarak hukuka uygun olmasına göre” davacıların “vekalet ücreti dışında yer alan” tüm, davalılardan … ile …’un aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.      

2- Davalılardan … ile …’un diğer temyiz itirazlarına gelince;
Dava, haksız fiil nedeniyle uğranılan maddi ve manevi zararın giderilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, davacılar vekili ve davalılardan … ile … vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.    

Davacılar vekili; davalılardan …’nın maliki olduğu taşınmazda diğer davalılara çatı onarımı yaptırdığı esnada gerekli tedbir ve özeni göstermemeleri nedeniyle yangın meydana geldiğini; yangının, müvekkillerinin ikamet ettiği taşınmazın çatı katına sıçrayarak, evin tamamının zarar görmesine neden olduğunu, … Sulh Hukuk Mahkemesinin 2013/61 Değişik iş sayılı dosyası ile tespit yapıldığını, davalılardan …’nın sigortası tarafından maddi zararlarının bir bölümünün karşılandığını belirterek, tespit dosyasında yapılan yargılama giderleri ile beraber sigorta şirketi tarafından karşılanmayan maddi zararlarının ve yangın esnasında evde bulunan müvekkillerinin manevi zararlarının giderilmesi isteminde bulunmuştur.         

Davalılar, davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuşlardır.
Mahkemece; davaya konu yangının, davalıların kusuru ile meydana geldiği gerekçesiyle; alınan bilirkişi raporları doğrultusunda, yangın nedeniyle zarar gören eşyaların bedeli, tadilat yapım maliyeti, iki aylık kira bedeli, ulaşım bedeli ve tespit masrafları da tazminat tutarına eklenerek, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
a) Dosya kapsamından; dava konusu yangında zarar gören eşyalar yönünden düzenlenen bilirkişi raporunda; koltuk takımı, orta sehpa, fiskos sehpa, televizyon sehpası, masa ve sandalye takımı, vitrin, genç odası takımı, başlık ve banyo dolabı yönünden mükerrer şekilde piyasa fiyatı ile aynı eşyaların kullanılabilir hale getirme bedelinin hesap edildiği ve mahkemece, bu bilirkişi raporu hükme esas alınarak belirlenen bedelin hüküm altına alındığı anlaşılmaktadır. Şu durumda, zarar gören eşyalara ilişkin temizlenerek kullanılabilecek olanlar için kullanılabilir hale getirme bedeli; kullanılamayacak durumda olanlar için ise piyasa bedelinden yıpranma payı düşülmek suretiyle bulunacak miktarın esas alınması gerekirken; yeterli olmayan eşya bilirkişi raporu hükme esas alınarak, yangında zarar gören eşyaların bir bölümünün piyasa değerleri ile beraber mükerrer şekilde aynı eşyaların kullanılabilir hale getirme bedeline hükmedilmesi usul ve yasaya uygun değildir. Hükmün bu nedenle bozulması gerekmiştir.    
b) Dava dilekçesinde, tespit giderlerinin de davalılardan tahsili istenmiştir. 22/03/1976 gün ve 1/1 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı gereğince delil tespiti giderleri de yargılama giderlerindendir. Şu durumda, yargılama giderleri arasında karar verilmesi gereken tespit masraflarının da maddi tazminata eklenerek, hüküm altına alınıp üzerinden faiz yürütülmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bu nedenle de bozulması gerekmiştir. 

SONUÇ: Temyiz edilen kararın yukarıda (2/a-b) sayılı bentlerde gösterilen nedenlerle davalılardan … ve … yararına BOZULMASINA; davacıların vekalet ücretine yönelik temyiz itirazlarının (2-a) bendinde yer alan bozma nedenine göre bu aşamada incelenmesine yer olmadığına; davacıların vekalet ücreti dışında yer alan tüm temyiz itirazları ile davalılardan … ve …’un diğer temyiz itirazlarının (1) sayılı bentte açıklanan nedenlerle reddine ve temyiz eden davalılardan peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 25/09/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Av. Arb. Muhammet Polat İÇTEN & Av. Rozerin ARSLAN

DİYARBAKIR