(34) Vergi İncelemesi – Defter ve Belge İbraz Etmeme

YARGITAY
11.Ceza Dairesi
Esas: 2019/ 5990
Karar: 2020 / 3358
Karar Tarihi: 22.06.2020


1) Sanık … hakkında “2006 ve 2007 takvim yıllarında sahte fatura düzenleme” suçlarından, sanık … ve sanık … hakkında “2006 takvim yılında sahte fatura düzenleme” suçundan kurulan beraat hükümlerine yönelik katılan vekilinin, sanık … ve sanık … hakkında “2007 takvim yılında sahte fatura düzenleme” suçundan kurulan mahkumiyet hükümlerine yönelik sanık … müdafinin ve sanık …’ün temyiz taleplerinin incelenmesinde;

Sanıklara yüklenen “2006 ve 2007 takvim yıllarında sahte fatura düzenleme” suçlarının suç tarihinde yürürlükte bulunan 213 sayılı VUK’nin 359/b-1. maddesinde öngörülen cezasının üst sınırı itibariyle tabi olduğu 5237 sayılı TCK’nin 66/1-e ve 67/4. maddelerinde öngörülen dava zamanaşımının en aleyhe kabûlle 31.12.2006 ve 31.12.2007 olan suç tarihlerinden temyiz inceleme tarihine kadar gerçekleştiği anlaşılmış, katılan vekilinin, sanık … müdafinin ve sanık …’ün temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden sair yönleri incelenmeyen hükümlerin 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nin 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, ancak bu husus yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden aynı Yasanın 322. maddesinde öngörülen yetkiye dayanılarak sanıklar hakkında açılan kamu davalarının gerçekleşen zamanaşımı nedeniyle 5271 sayılı CMK’nin 223/8. maddeleri uyarınca DÜŞMESİNE,

2) Sanık … hakkında “defter ve belgeleri gizleme” suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne yönelik sanık müdafinin temyiz taleplerinin incelenmesinde;

Defter ve belgeleri gizlemek suçunun oluşabilmesi için, bunların vergi incelemesi amacıyla ibrazının istenmesi gerektiği, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Boğaziçi Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığından defter ve belge isteme yazısının aslının veya onaylı örneğinin getirtilmesi istenmesine rağmen 22.07.2019 tarihli gelen yazı ile defter ve belge isteme yazısının bulunmadığının belirtildiği anlaşılmakla; yasal unsurları itibarıyla oluşmayan “defter ve belge ibraz etmeme” suçundan sanığın beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi,

Yasaya aykırı, sanık müdafinin temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan, 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, 22.06.2020 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

 

Av. Arb. Muhammet Polat İÇTEN & Av. Rozerin ARSLAN

DİYARBAKIR