(35) Geçmişe Dönük Fatura – Kusur – Düzenleyici – Alıcı – Özel Usulsüzlük Cezası

DANIŞTAY
Vergi Dava Daireleri Kurulu
Esas: 2018/ 50
Karar: 2018 / 199
Karar Tarihi: 11.04.2018

İstemin Özeti: … nezdinde düzenlenen 8.5.2012 tarihli tutanakla, davacıya yapılan hizmet teslimlerine ilişkin 3.1.2012 ve 19.1.2012 tarihli faturaların (7) günlük süreden sonra düzenlendiğinin tespiti üzerine, davacı şirket adına, fatura almaması nedeniyle 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 353’üncü maddesinin 1’inci bendi uyarınca 2012 yılı için kesilen özel usulsüzlük cezası davaya konu yapılmıştır.

 

Ankara 2. Vergi Mahkemesi, 21.11.2012 gün ve E:2012/1565, K:2012/2470 sayılı kararıyla; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 353’üncü maddesinin 1’inci bendine ve 7 gün içinde düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağının hükme bağlandığı 231’inci maddesinin 5’inci bendine yer verdikten sonra, … nezdinde tutulan 8.5.2012 tarihli tutanakla, davacı şirket adına düzenlediği 3.1.2012 ve 19.1.2012 tarih ve 271.400,00 TL ve 51.920,00 TL tutarlı faturaları, 1.2.2012 tarihinde matbaadan teslim aldığının tespiti üzerine, geriye dönük fatura düzenlediğini gösteren bu tespit dikkate alınarak davacı adına yedi günlük sürede fatura almaması nedeniyle özel usulsüzlük cezası kesildiğinin anlaşıldığı, 213 sayılı Kanunun 353’üncü maddesinin 1’inci bendinde, süresinden sonra alınan faturalar için cezai yaptırım öngörülmediği gerekçesiyle cezayı kaldırmıştır.

 

Davalı idarenin temyiz istemini inceleyen Danıştay Dördüncü Dairesi, 7.2.2017 gün ve E:2013/1466, K:2017/979 sayılı kararıyla; 213 sayılı Kanunun 353’üncü maddesinin 1’inci bendi ile 231’inci maddesinin 5’inci bendinin değerlendirilmesinden, malın teslimi veya hizmetin ifasını izleyen günden itibaren azami yedi gün içinde düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı, mükelleflerin bu ödevlerini yerine getirmemeleri halinde haklarında özel usulsüzlük cezası kesileceği sonucuna ulaşıldığı gerekçesiyle kararı bozmuştur.

 

Ankara 2. Vergi Mahkemesi, 29.9.2017 gün ve E:2017/1150, K:2017/1300 sayılı kararıyla; aynı hukuksal nedenler ve gerekçeyle ilk kararında ısrar etmiştir.

 

Davalı idare tarafından; fatura vermeyen ve almayan için ayrı ayrı özel usulsüzlük cezası kesilebileceği, yedi gün içinde düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı, faturanın düzenlenmemiş olmasının ise Vergi Usul Kanununun 353’üncü maddesinin 1’inci bendinde yaptırıma bağlandığı ileri sürülerek, ısrar kararının bozulması istenmiştir.

 

Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.

 

Danıştay Tetkik Hakimi: Tuğba KÖKMEN

 

Düşüncesi: Temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

 

TÜRK MİLLETİ ADINA

 

Hüküm veren Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunca, dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

 

…. nezdinde tutulan 8.5.2012 tarihli tutanakla, davacı şirket adına düzenlediği 3.1.2012 ve 19.1.2012 tarih ve 271.400,00 TL ve 51.920,00 TL tutarlı faturaların, 1.2.2012 tarihinde matbaadan teslim alındığının tespiti üzerine, geriye dönük fatura düzenlediğini gösteren bu tespit dikkate alınarak davacı adına, fatura almaması nedeniyle, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 353’üncü maddesinin 1’inci bendi uyarınca 2012 yılı için kesilen özel usulsüzlük cezasının kaldırılması yolunda verilen ısrar kararı, davalı idare tarafından temyiz edilmiştir.

 

213 sayılı Kanunun 351’inci maddesinde; vergi kanunlarının şekle ve usule ilişkin hükümlerine riayet edilmemesi usulsüzlük olarak tanımlanmış; 352 ilâ 356’ncı maddelerinde usulsüzlük fiilleri ile bu fiiller karşılığında öngörülen yaptırımlara yer verilmiştir. Bu düzenlemeler ile vergi mükelleflerine yüklenen ödevlerin tam ve zamanında yerine getirilmesi sağlanarak vergi kaçak ve kayıplarının önlenmesi amaçlanmıştır.

 

Vergi Usul Kanununun 231’inci maddesinin 5’inci bendinde, faturanın, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenleneceği, bu süre içerisinde düzenlenemeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı; 353’üncü maddesinin 1’inci bendinde ise verilmesi ve alınması icabeden fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması veya düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi halinde, bu belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanların her birine, her bir belge için maddede belirtilen miktardan aşağı olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının % 10’u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesileceği hükme bağlanmıştır.

 

Uyuşmazlık konusu olayda, davacı şirket adına düzenlenen 3.1.2012 ve 19.1.2012 tarihli faturaların yedi günlük süreden sonra düzenlendiği hususu, faturaların, fatura düzenleyicisi kişi tarafından 1.2.2012 tarihinde matbaadan teslim alındığı tespitine dayanmaktadır. Hizmet ifasının gerçekleştiği tarihe göre kendisi adına süresinde düzenlenen faturaların tarihlerine itibar etmesi normal ve olağan bir durum olup fatura düzenleyicisinin geriye yönelik fatura düzenlediğini bilmesi mümkün bulunmayan, dolayısıyla, hizmet ifasını gerçekleştiren …… ‘un eyleminden dolayı kendisine bir kusur yüklenemeyecek olan davacının, Yasada öngörülen sürede fatura almama eyleminde bulunduğundan söz edilemeyeceğinden, cezanın kaldırılması yolundaki vergi mahkemesi ısrar kararında sonucu itibarıyla hukuka aykırılık görülmemiştir.

 

Bu nedenlerle, temyiz isteminin reddine, kararın tebliğ tarihini izleyen on beş (15) gün içinde Danıştay nezdinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 11.04.2018 gününde oyçokluğuyla karar verildi.

 

Av. Arb. Muhammet Polat İÇTEN & Av. Rozerin ARSLAN

DİYARBAKIR