(8) Boşanma – Yargıtay

Boşanma ( hakaret, tehdit, fiziksel şiddet, boğazını sıkmak, tokat atmak, kıro demek, kusur, maddi – manevi tazminat ) Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 2015/13578 Esas, 2016/4383 Karar.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-karşı davalı kadın tarafından davalı-karşı davacı erkeğin boşanma davası ile kusur belirlemesi ve tazminatlar yönünden temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenilmekle; duruşma için belirlenen 07.03.2016 günü duruşmalı temyiz eden davacı- karşı davalı … vekili Av. … geldi. Karşı taraf davalı-karşı davacı … ve vekilleri gelmedi. Davacı-karşı davalı vekili Av. … biz erkek eşin kabul edilen boşanma davasının boşanma bölümünü temyiz etmiyoruz dedi. Beyanı okundu, imzası alındı. Gelenin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davacı-karşı davalı kadının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-Mahkemece davacı-karşı davalı kadının boşanmaya sebep olan olaylarda ağır kusurlu olduğu kabul edilerek davalı-karşı davacı erkek yararına maddi ve manevi tazminata (TMK m. 174/1-2) hükmolunmuş ise de; yapılan soruşturma ve toplanan delillerden; davalı-karşı davacı erkeğin eşine iki ayrı olayda tokat atmak ve boğazını sıkmak suretiyle fiziksel şiddet uyguladığı, eşine “vicdansız, terbiyesiz, hayasız” diyerek hakaret ettiği, buna karşılık davacı-karşı davalı kadının da, ortak çocukların doğumundan sonra müşterek konuta gelen kayınvalidesini evden kovduğu, abisine ait silahla eşini öldüreceğini söylediği, eşine “şerefsiz, pezevenk, kıro” diyerek hakaret ettiği ve eşini aşağıladığı anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu olaylara göre boşanmaya sebep olan olaylarda tarafların eşit kusurlu olduklarının kabulü gerekir. Boşanmaya sebep olan olaylarda eşit kusurlu eş yararına maddi ve manevi tazminata hükmolunamaz. O halde; davalı-karşı davacı erkeğin maddi ve manevi tazminat taleplerinin reddine karar vermek gerekirken, delillerin takdirinde hataya düşülerek hatalı kusur belirlemesinin sonucu olarak yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer yönlerinin ise yukarıda 1.bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, duruşma için takdir olunan 1350.00 TL. vekalet ücretinin İhsan’dan alınıp …’e verilmesine, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 

 

Boşanma / Velayet Davası Avukatları  : Av. Rozerin ARSLAN & Av. Muhammet Polat İÇTEN 

Diyarbakır