Boşanma ( erkeğin düzenli çalışmaması, ev ihtiyaçları, ev işleri, birlik görevi, hakaret, kusur, tazminat ) : Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, Esas: 2018 / 6817, Karar: 2018 / 13752, Karar Tarihi: 29.11.2018.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı-karşı davalı erkek tarafından; kadının davasının kabulü, kusur belirlemesi, kadın yararına verilen maddi tazminat yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davacı-karşı davalı erkeğin aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.
2-Mahkemece, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında davacı-karşı davalı erkeğin ağır kusurlu olduğu kabul edilerek, tarafların boşanmalarına karar verilmiş ise de;davacı-karşı davalı erkeğin, düzenli çalışmayarak ve ev ihtiyaçlarını yeterince gidermeyerek birlik görevlerini yerine getirmediği, borçlandığı, eşinin dükkanını eşinden habersiz satışa çıkardığı, davalı-karşı davacı kadının ise, ev işlerini yapmaktan kaçındığı, birlik görevlerini yerine getirmediği, eşine ve ailesine hakaret ettiği anlaşılmaktadır. Buna göre; boşanmaya sebep olan olaylarda tarafların eşit kusurlu olduğunun kabulü gerekir. O halde davacı-karşı davalı erkeğin ağır kusurlu kabul edilmesi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.
3-Yukarıda 2. bentte açıklandığı üzere boşanmaya sebebiyet veren vakıalarda taraflar eşit kusurludur. Boşanmaya sebep olan olaylarda eşit kusurlu eş yararına maddi tazminata karar verilemez. Kadın yararına Türk Medeni Kanunu’nun 174/1. madde koşulları oluşmamıştır. O halde davalı-karşı davacı kadının maddi tazminat isteğinin reddine karar vermek gerekirken, hatalı kusur belirlemesinin sonucu olarak yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamış ve bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. ve 3. bentlerde gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.
Diyarbakır Boşanma / Velayet Davası Avukatları : Av. Rozerin ARSLAN & Av. M. Polat İÇTEN