Boşanma (hakaret, şiddet, fiili saldırı, bıçak, ev işleri, gizli ikinci bir telefon, güven sarsıcı davranışlar, yoksulluk nafakası, ağır kusur) : Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Esas: 2013 / 24504, Karar: 2014 / 7702 ,Karar Tarihi: 02.04.2014.

Taraflar arasındaki “karşılıklı boşanma” davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı-davalı (koca) tarafından; kusur belirlemesi, kadın lehine hükmedilen nafakalar ve kadın lehine hükmedilen vekalet ücreti ile yargılama giderleri yönünden, davalı-karşı davacı (kadın) tarafından ise; kusur belirlemesi, velayete ilişkin düzenleme ve tazminat taleplerinin reddi yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davalı-karşı davacı (kadın)’ın tüm, davacı-karşı davalı (koca)’nın ise kadın lehine hükmedilen tedbir nafakasına, vekalet ücreti ve yargılama giderlerine ilişkin temyiz itirazları yersizdir.
2-Kocanın diğer yönlere ilişkin temyizine gelince;
Mahkemece her iki davanın kabulüne karar verilmiş, evlilik birliğinin sarsılmasında taraflar eşit kusurlu bulunmuşlar ve buna bağlı olarak kadın lehine yoksulluk nafakasına hükmedilmiştir. Oysa yapılan soruşturma ve toplanan delillerden; kocanın eşine fiziki şiddet uyguladığı, kadının ise kocasına “O.çocuğu, dümbük, pezevenk” şeklinde sözlerle küfrettiği, fiili saldırıda bulunarak kocasına tokat attığı, bıçak çektiği, ev işlerini savsakladığı ve eşinden gizli ikinci bir cep telefonu edinerek güven sarsıcı davranışlarda bulunduğu anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu duruma göre boşanmaya sebep olan olaylarda kadının, kocaya göre daha fazla kusurlu olduğunun kabulü gerekir. Yoksulluk nafakasına hükmedilebilmesi için de bu nafakayı talep edenin daha ağır kusurlu olmaması şarttır. (TMK.md.175/1) Bu husus nazara alınmadan davalı-davacı (kadın) yararına yoksulluk nafakasına hükmedilmesi doğru bulunmamıştır.
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, aşağıda yazılı harcın Sümeyya’ya yükletilmesine, peşin harcın mahsubuna ve 119.00 TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, temyiz peşin harcının Bülent’e geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.
 
Diyarbakır Boşanma / Velayet Davası Avukatları : Av. Rozerin ARSLAN & Av. M. Polat İÇTEN