Boşanma (tehdit, hakaret, ev işleri, darp, evden kovulma, kusur, ispat, maddi ve manevi tazminat ): Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, Esas: 2016 / 21044, Karar: 2018 / 8028, Karar Tarihi: 25.06.2018.

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı erkek tarafından kusur belirlemesi, tedbir ve yoksulluk nafakası, aleyhine hükmedilen tazminatlar ve reddedilen tazminat talepleri yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davacı erkeğin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.
2-Mahkemece davalı kadının, eşine halı yıkarken hortum ile vurduğu, istekleri yerine getirilmezse davacı eşini kardeşine dövdürtmekle tehdit ettiği ve ev işlerini ihmal ettiği, davacı erkeğin ise eşinin hastalığı ile ilgilenmediği, çocuğu olmadığı için sürekli boşanacağını söylediği, en son eşini darp edip evden kovduğu gerekçesiyle boşanmaya sebep olan olaylarda davacı erkeğin ağır kusurlu olduğu kabul edilmiş ise de; yapılan yargılama ve toplanan delillerden; davacı erkeğin, davalı kadını kovduğu vakıası davalı kadın tarafından ispatlanamamıştır. İspatlanamayan vakıalar davacı erkeğe kusur olarak yüklenilemez. Tarafların gerçekleşen diğer kusurlu davranışlarına göre boşanmaya sebep olan olaylarda eşit kusurlu olduklarının kabulü gerekir. Bu husus gözetilmeden davacı erkeğin ağır kusurlu olduğunun kabulü doğru olmamıştır.
3-Yukarıda 2. bentte açıklandığı üzere boşanmaya sebebiyet veren vakıalarda taraflar eşit kusurludur. Boşanmaya sebep olan olaylarda eşit kusurlu eş yararına maddi ve manevi tazminata karar verilemez. Kadın yararına Türk Medeni Kanunu m. 174/1-2 koşulları oluşmamıştır. O halde davalı kadının maddi ve manevi tazminat isteklerinin reddine karar vermek gerekirken, hatalı kusur belirlemesinin sonucu olarak yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. ve 3. bentlerde gösterilen sebeplerle BOZULMASINA, hükmün temyize konu diğer bölümlerinin ise 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.
Diyarbakır Boşanma/ Velayet Davası Avukatları : Av. Rozerin ARSLAN & Av. M. Polat İÇTEN