Cezada İndirim ( haksız tahrik, cezada alt sınır ) : Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Esas: 2019 / 1962, Karar: 2019 / 4420, Karar Tarihi: 16.10.2019 .


Sanık … hakkında suç üstlenme suçundan verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı, 5271 sayılı CMK’nin 231/12. maddesi uyarınca itiraza tabi olduğundan Cumhuriyet savcısının ve katılan … vekilinin bu karara yönelik temyiz istemlerinin itiraz olarak mahallinde değerlendirilmek üzere inceleme dışı bırakılmıştır.

Sanık … hakkında katılan …’e karşı kasten yaralama ve sanık … hakkında katılanlar … ve …’ye karşı kasten yaralama suçlarından açılan kamu davaları bakımından hüküm kurulmamış ise de; bu hususta mahkemece her zaman karar verilmesi mümkün görülmüştür.

Katılan … vekilinin katılan …’ı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan, katılan … vekilinin katılan …’u kasten yaralama suçundan kurulan hükümleri temyize hak ve yetkileri olduğu, suçtan zarar görmeleri söz konusu olmayan diğer suçlardan kurulan hükümleri temyize hakları bulunmadığından, diğer suçlardan kurulan hükümlere yönelen temyiz taleplerinin CMUK’un 317. maddesi uyarınca REDDİNE karar verilmiştir.

Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık …’nün katılan …’yi kasten öldürmeye teşebbüs, sanık …’nin katılan …’yü kasten yaralama suçlarının sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suçların niteliği tayin, sanık … bakımından tahrikin varlığı ve her iki sanık bakımından takdire ilişen cezayı azaltıcı sebeplerin nitelik ve derecesi takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle değerlendirilmiş, sanıklar …, … hakkında katılan …’u kasten yaralama, sanıklar … hakkında katılan …’ı kasten öldürmeye teşebbüs, sanık … hakkında katılan …’i kasten yaralama suçlarından elde edilen delillerin mahkumiyete yeter nitelik ve derecede bulunmadığı mahkemece kabul ve takdir kılınmış, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde bozma nedenleri dışında bir isabetsizlik görülmediğinden, katılan sanık …’nin mahkum olduğu suç bakımından sübuta, kendisine karşı işlenen suçlar bakımından mahkumiyet kararı verilmesi gerektiğine, beraat kararlarının usul ve yasaya aykırı olduğuna ve sair hususlara, katılan sanık …’nin sanıklar hakkında mahkumiyet kararı verilmesi gerektiğine, beraat kararlarının usul ve yasaya aykırı olduğuna ve sair hususlara, katılan sanık … müdafiinin bir nedene dayanmayan ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle,

1- Sanıklar …… hakkında katılan …’u kasten yaralama, sanıklar … hakkında katılan …’ı kasten öldürmeye teşebbüs, sanık … hakkında katılan …’i kasten yaralama suçlarından verilen beraat hükümlerinin tebliğnamedeki düşünceye uygun olarak ONANMASINA,

2- Oluşa, dosya kapsamına ve mahkemenin kabulüne göre; sanık …’ın, katılan sanık …’ye olan borcunu ödememiş olması nedeniyle sanık …’un yanında diğer sanıklar … ve İdris de olduğu halde sanık …’in bulunduğu sanık …’a ait iş yerine geldikleri, burada taraflar arasında çıkan kavgada sanık …’nin sanık …’yü burnuna sopa ile vururak yaraladığı, sanık …’nün de …’yi bıçakla üç kez hayatı tehlike geçirecek şekilde yaraladığı anlaşılan olayda;,

a) Sanık … hakkında katılan …’yi kasten öldürmeye teşebbüs suçundan kurulan hüküm bakımından;

aa) Sanığın katılanı karın ve göğüs bölgesinden 3 kez bıçaklaması sonucunda; sağ akciğerde hemopnömotoraksa, periton zarında delinme ve çekumda (kalın barsakta) kesiye neden olduğu, yaraların ayrı ayrı öldürücü nitelikte oldukları ve hayati tehlike meydana getirdiğinin anlaşılması karşısında, sanık hakkında kasten öldürme suçuna teşebbüs nedeniyle 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası öngören 5237 sayılı TCK’nin 35. maddesi uyarınca yapılan uygulama sırasında, zarar ve tehlikenin ağırlığı birlikte gözetilerek makul bir ceza belirlenmesi gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde hiç isabet olmayan durumlarda uygulanması mümkün olan alt sınırdan 9 yıl hapis cezası tayini suretiyle eksik cezaya hükmolunması,

bb) Sanığa yönelen haksız tahrik teşkil eden davranışın ulaştığı boyut dikkate alındığında, 1/4 ile 3/4 arasında ceza indirimi öngören TCK’nin 29. maddesi ile yapılan uygulama sırasında alt sınıra yakın indirim yapılmasının yeterli olduğu gözetilmeden yazılı şekilde 1/2 oranında indirim uygulanması,

b) Sanık … hakkında katılan …’yü kasten yaralama suçundna kurulan hüküm bakımından;

Kemik kırığına neden olan yaralanma eylemlerinde; TCK’nin 86/1. maddesine göre belirlenen temel cezanın, aynı Kanunun 87/3. maddesine göre kemik kırığının hayati fonksiyonlara etkisi nazara alınarak 1/12’den 1/2’ye kadar artırılabileceği gözetilerek katılanda meydana gelen burun kırığının hayat fonksiyonlarına etkisinin hafif ( 1. ) derecede olması karşısında, temel cezanın TCK’nin 87/3.maddesi gereğince kırığın derecesine göre artırılması gerektiği gözetilmeden yazılı biçimde 1/3 oranında artırım yapılarak fazla cezaya hükmolunması,

Kanuna aykırı, katılan sanık … ile katılan … vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükümlerin tebliğnamedeki düşünceye uygun olarak BOZULMASINA, 16.10.2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.
Diyarbakır Ağır Ceza / Ceza Davası Avukatları : Av. Muhammet Polat İÇTEN & Av. Rozerin ARSLAN