İşçilik alacağı ( fazla mesai, genel tatil, pronet kayıtları, işyeri devir teslim ve rapor defteri, e-mail kayıtları) : Yargıtay 22.Hukuk Dairesi, Esas: 2017/ 6904, Karar: 2017 / 8169, Karar Tarihi: 10.04.2017.

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
Y A R G I T A Y K A R A R I
Davacı İsteminin Özeti:
Davacı, fazla mesai ücretinin ödenmemesi, yoğun iş temposu ve ve en son olarak cumartesi günleri de çalışmaya zorlanması nedeniyle iş sözleşmesini haklı nedenle feshetmek istediğini şube müdürüne bildirdiğinde şube müdürünün kendisine baskı yaparak kıdem tazminatı ve fazla mesai alacaklarının ödeneceği sözünü verip istifa dilekçesi aldıktan sonra ödeme yapılmayacağını beyan ettiğini, davacının hergün iki saat fazla çalışma yaptığını, durumun pronet kayıtları ve müşterilere gönderilen e-mailler ile sabit olduğunu beyanla kıdem tazminatı ile fazla çalışma alacaklarının davalıdan tahsilini talep etmiştir.
Davalı Cevabının Özeti:
Davalı, davacının istifa ederek işten ayrıldığını, kıdem tazminatı alacağı bulunmadığını, 09:00-18:00 arası çalışılan şubede davacının zamanı doğru kullanamaması nedeniyle normal mesai içerisinde yetiştiremediği işler nedeniyle kendi insiyatifiyle sistemden ve bankadan geç çıkmış olabileceğini savunarak, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak davacının sözleşmesinde yıllık 270 saate kadar olan fazla çalışmaların ücrete dahil olduğunun belirtildiği, davacının 270 saatin üzerinde fazla çalışma olgusunu ispatlayamadığı, bu nedenle İş Kanunun kapsamında süresinde ödenmeyen ücret alacağının bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Temyiz:
Kararı davacı vekili temyiz etmiştir.
Gerekçe:
1-Davacı işçinin fazla çalışma yapıp yapmadığı hususu uyuşmazlık konusudur.
Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi bu iddiasını ispatla yükümlüdür. Ücret bordrolarına ilişkin kurallar burada da geçerlidir. İşçinin imzasını taşıyan bordro sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğindedir. Bir başka anlatımla bordronun sahteliği ileri sürülüp ispatlanmadıkça, imzalı bordroda görünen fazla çalışma alacağının ödendiği varsayılır.
Fazla çalışmanın ispatı konusunda işyeri kayıtları, özellikle işyerine giriş çıkışı gösteren belgeler, işyeri iç yazışmaları delil niteliğindedir. Ancak, fazla çalışmanın yazılı belgelerle ispatlanamaması durumunda tarafların, tanık beyanları ile sonuca gidilmesi gerekir. Bunun dışında herkesçe bilinen genel bazı vakıalar da bu noktada göz önüne alınabilir. İşçinin fiilen yaptığı işin niteliği ve yoğunluğuna göre de fazla çalışma olup olmadığı araştırılmalıdır.
İmzalı ücret bordrolarında fazla çalışma ücreti ödendiği anlaşılıyorsa, işçi tarafından gerçekte daha fazla çalışma yaptığının ileri sürülmesi mümkün değildir. Ancak, işçinin fazla çalışma alacağının daha fazla olduğu yönündeki ihtirazi kaydının bulunması halinde, bordroda görünenden daha fazla çalışmanın ispatı her türlü delille yapılabilir. Bordroların imzalı ve ihtirazi kayıtsız olması durumunda, işçinin bordroda belirtilenden daha fazla çalışmayı yazılı belge ile kanıtlaması gerekir. İşçiye bordro imzalatılmadığı halde, fazla çalışma ücreti tahakkuklarını da içeren her ay değişik miktarlarda ücret ödemelerinin banka kanalıyla yapılması durumunda, ihtirazi kayıt ileri sürülmemiş olması, ödenenin üzerinde fazla çalışma yapıldığının yazılı delille ispatlanması gerektiği sonucunu doğurmaktadır.
Somut olayda, davacı şube kapanış saatine kadar çalıştığını iddia ederek fazla mesai talep etmiş, Mahkemece e-mail kayıtlarının düzenli bir çalışmanın delili olamayacağı ve davacının eşi dışında tanık dinletmediği, fazla çalışma olgusunu ispatlayamadığı gerekçesiyle fazla çalışma talebi ve bağlı olarak kıdem tazminatı talebinin reddine karar verilmiştir. Pronet kayıtları ile işyeri devir teslim ve rapor defteri incelenmemiştir. Bu kayıtlar celbedilmeli ve e-mail kayıtları 12 saat esasına göre AM, PM olarak gözüktüğünden yeniden hesaplama yapılarak (haftalık çalışma saatinin 40 saat olduğu) sonucuna göre 270 saati aşan çalışma varsa dikkate alınrak feshin yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. Eksik araştırma ve inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı olup bozma nedenidir.
Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde davalıya iadesine, 10.04.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
İş Mahkemesi/Davası Avukatları   : Av. Rozerin ARSLAN & Av. Muhammet Polat İÇTEN