Silahla Tehdit; Yargıtay 4.Ceza Dairesi, Esas:2014/35640, Karar: 2018/22036, Karar Tarihi:18.12.2018.

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede; başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

Sanığın aşamalarda mağdurun masalarına gelerek kendisine yumruk attığını savunması, tanık …’ın da mağdurun sanığın masasına giderek yumruk atması üzerine sanığın mağdura silah doğrulttuğunu beyan etmesi karşısında, olayın başlangıcı ve gelişimi üzerinde durularak, sonucuna göre sanık hakkında TCK’nın 29. maddesinde düzenlenen haksız tahrik hükmünün uygulanıp uygulanmayacağının tartışılmaması,

Kanuna aykırı ve sanık …’ın temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 18/12/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Diyarbakır Ceza/Ağır Ceza Davası Avukatları  : Av. Muhammet Polat İÇTEN & Av. Rozerin ARSLAN