Tutuklama ve Türkiye’deki Tutuklama Kararlarının Gerekçesizliği Sorunu

Tutuklama ve Türkiye’deki Tutuklama Kararlarının Gerekçesizliği Sorunu

 

Öz      

Bir koruma tedbiri olarak tutuklama, birçok ülkenin ceza muhakemesi hukukunda yer bulduğu gibi Türkiye Ceza Muhakemesi Kanunu’nda da düzenlenmiştir. Düzenleme ile tutuklama tedbirinin sınırları çizilmiştir. Her ne kadar kanuni düzenleme ile sınırları kesin bir şekilde çizilmiş ve tutuklama kararlarının gerekçesiz olamayacağı hususu düzenlenmiş ise de Türkiye ceza adalet sisteminde yerleşik bir “gerekçesiz tutuklama” teamülü oluştuğundan bahsetmek abartı olmayacaktır. Gerekçesiz tutuklama ve uzun süreli tutuklama, Türkiye ceza adalet sisteminin en büyük sorunlarındandır. Bu soruna ilişkin gerçekleştirdiğimiz bu incelemede ilk olarak, tutuklama tedbirine ilişkin yerel mevzuat, AİHS ve kısmen  mukayeseli hukuktaki düzenlemeler incelenmiş ve AİHM kararlarına değinilmiştir. Bu bilgiler ışığında, 197 adet tutuklamaya ilişkin sulh ceza hâkimliği kararı incelenmiştir. İncelenen kararlar, “gerekçesiz karar”, “sözde gerekçeli karar”, “eksik gerekçeli karar” ve “tam gerekçeli karar” olarak kategorize edilmiştir. İnceleme neticesinde ise elde edilen veriler ve AİHM’in Türkiye aleyhine yapılan başvurularda verdiği kararlar ışığında sorunlar tespit edilmeye ve çözüm önerileri oluşturulmaya çalışılmıştır.

 

Anahtar Kelimeler :Tutuklama, Tutuklama Kararı, Türkiye’deki Tutuklama Kararları, Gerekçesiz Tutuklama, AİHM Kararları.

 

Arrest and the problem of unjustified arrest warrants in Turkey 

Abstract

The action of arrest as a protection measure takes place in multiple countries’ law of criminal procedure as well as it is being  regulated in Turkish criminal procedure law. With the regulation, the borders of arrest measures are drawn. Although  these lines are drawn stritcly and the issue about  unjustified arrest warrants are regulated, it would not be an exaggeration to state that a custom towards “unjustified arrests” is settled in Turkish criminal justice system. Unjustified arrests and long term arrests are one of the major problems of Turkish criminal justice system.  Firstly, the local legislation concerning the arrest measures, the ECHR and the arrengements that are made in comparative law in partial are examined, in addition to previous subjects, ECHR’s verditcs are referred to.  Under the light of these informations, 197 local court orders concerning arrets warrants been examined. The court orders had been categorised  as “unjustified orders”, “allegedly justified orders”, “orders with missing reasons” and “fully reasoned orders”.  Under the light of the orders made by ECHR in cases made against Turkey, problems are sought to be detected and solution proposals are made.

 

Keywords : Arrest, Arrest Warrant, Arrest Warrants in Turkey, Unjustified Arrest, ECHR Decisions.

 

 

Bu makale M.Polat İÇTEN tarafından yazılmış olup,  hakemli bir dergi olan Dicle Üniversitesi Adalet Dergisi’nde yayınlanmıştır. Yazının tamamına ulaşmak için tıklayınız.